Algemene voorwaarden

1. Alle overeenkomsten welke tussen Easy Software bvba en de klant wordenafgesloten, zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Alleandere voorwaarden, evenals alle afwijkingen van onderstaande algemenevoorwaarden moeten, opdat ze tegenstelbaar zouden zijn aan Easy Softwarebvba, door Easy Software bvba uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard. Huidigealgemene voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden die van de klant ofvan een derde uitgaan, ook indien Easy Software bvba deze niet uitdrukkelijk heeftgeprotesteerd.

2. De offertes van Easy Software bvba, evenals de door haar verstrekte gegevensen bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Easy Software bvbaniet. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidendebepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van offerte. De bestekken enprijsoffertes van Easy Software bvba zijn gebaseerd op kostenfactoren (directe,indirecte kosten en belastingen) zoals die gelden op het ogenblik van de offerte.Easy Software bvba heeft het recht haar prijzen aan te passen indien er zich na deopmaak van de offerte wijzigingen voordoen in één van deze factoren.Alle bijkomende prestaties, welke niet het voorwerp uitmaken van de offerte en/ofovereenkomst en welke door Easy Software bvba moeten worden uitgevoerdbovenop de prestaties vermeld in de offerte en/of overeenkomst, of welke door deklant noodzakelijk worden geacht, worden afzonderlijk gefactureerd tegen de opdat ogenblik geldende tarieven van Easy Software bvba. Indien in een offerte een“richtprijs” of “indicatie” is opgenomen dan geeft het vermelde bedrag oftijdsbesteding niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten of tijd.Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen berusten alleeigendomsrechten op zowel de ontwikkeling van als het resultaat van de dienstenverleend door Easy Software bvba bij Easy Software bvba. Easy Software bvbaverleent aan de klant een niet exclusieve, niet overdraagbare en nietverhandelbare gebruikerslicentie op de opgeleverde resultaten. Ingeval EasySoftware bvba resultaten ontwikkeld heeft naar ontwerpen en/of aanwijzingen,door de klant verstrekt, garandeert de klant dat daardoor geen intellectueleeigendomsrechten van derde worden aangetast. De klant vrijwaart Easy Softwarebvba voor aanspraken van derde ter zake. De intellectuele eigendomsrechten opde achterliggende programma code behoren altijd en zonder uitzondering aanEasy Software bvba. Er wordt onder geen enkele voorwaarde toegang verleendtot de programma code.

3. Elke order van de klant bindt de klant, doch Easy Software bvba zal slechtsgebonden zijn nadat een order door haar schriftelijk werd bevestigd.

4. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindenEasy Software bvba niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht opschadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Goederen wordenverzonden op risico van de klant. De klant kan steeds in eigen naam, voor eigenrekening en op eigen risico een verzending/transportopdracht geven aan eenderde welke de bestelde goederen bij Easy Software bvba kan ophalen. Indien deklant de goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum, heeft EasySoftware bvba het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen deovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden tebeschouwen waarbij Easy Software bvba zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudtde hierdoor geleden schade aan te rekenen. Klachten betreffende de nietconformiteiten/of zichtbare gebreken dienen bij de levering aan Easy Softwarebvba te worden gemeld. Gebreken die op het ogenblik van de levering verborgenzijn, dienen binnen de 8 dagen na de ontdekking aan Easy Software bvba teworden gemeld. De eventuele terugzending van goederen naar Easy Softwarebvba gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen vanEasy Software bvba contant te betalen zonder kosten voor Easy Software bvba.Bij dienstverlening over langere periodes vindt facturering eenmaal per maandplaats. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door hetindienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering over degeleverde diensten en/of goederen. De prijzen vanEasy Software bvba zijn in euro en zijn exclusief BTW. Bij gebreke aan betaling opde vervaldag is op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandeingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand vanaf devervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling. Een begonnenmaand wordt voor een gehele gerekend. Bovendien zal bij gebreke aan betalingeen forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15%, met eenminimum van 74,50€, onverminderd alle andere rechten die Easy Software bvbakan laten gelden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of chequesevenals andere inningskosten zijn in voormelde forfaitaire schadevergoeding nietbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling heeftEasy Software bvba tevens het recht om zonder voorafgaande ingebrekestellingalle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomstenvan rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallenfacturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van Easy Softwarebvba om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.Zolang de factuur niet werd betaald, blijven de geleverde goederen eigendom vanEasy Software bvba. Bij gebreke aan volledige betaling kan Easy Software bvbana ingebrekestelling de geleverde goederen komen terughalen bij de klant,onverminderd de eventuele schadevergoeding waarop Easy Software bvbaaanspraak kan maken. In zulk geval zullen de door de klant reeds verrichtebetalingen onherroepelijk door Easy Software bvba mogen behouden blijven.Een eventueel protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8dagen na de factuurdatum. De klant is verplicht steeds de datum en het nummervan de factuur te vermelden. Vertraging of extra werkzaamheden als gevolg vanhet ontbreken van die gegevens geven aanleiding tot vergoeding.
6. In geval van annulering van een bestelling is de klant een forfaitaireschadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de prijs vermeld op deofferte of prijsindicatie.

7. Easy Software bvba verleent haar klanten dezelfde garantievoorwaarden alsdeze die de leveranciers aan Easy Software bvba verschaffen. Inzake softwarewordt door Easy Software bvba geen garantie gegeven, tenzij en slechts voorzover expliciet anders wordt overeengekomen. De garantietermijn gaat in op dedatum van de facturatie van Easy Software bvba aan haar klant. De preciezegarantieafhandeling wordt beschreven in de bij elk product bijgeleverdegarantiedocumenten. De goederen welke voor garantiewerkzaamheden inaanmerking komen, dienen franco aan het adres van Easy Software bvbaverzonden te worden. Bij terugzending vallen de transportkosten en het risico tenlaste van de klant. Indien de garantiewerkzaamheden niet bij Easy Software bvbaplaatsvinden, zijn de verplaatsingskosten te vergoeden door de klant.

8. De klant dient in te staan voor de nodige waarborgen i.v.m. het aanmaken vanreservebestanden op eigen kosten en het bijhouden van documentatie dewelke hijaan Easy Software bvba ter beschikking stelt voor de uitvoering van dewerkzaamheden. Easy Software bvba kan op geen enkele wijze aansprakelijkworden geacht voor het teloor gaan van informatie, bestanden, programma’s ofandere gegevens dewelke zich op elektronische dragers bevinden of dewelkeworden bewaard of bewerkt door middel van door Easy Software bvbaontwikkelde of ter beschikking gestelde software.Easy Software bvba zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade,van welke aard ook, direct of indirect, welke is ontstaan door het gebruik van hetproduct of van de daarmee verband houdende documentatie, noch voor enigeandere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door eenfout van Easy Software bvba, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies,schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijtenaan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde. EasySoftware bvba zal in geen geval aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal,de hardware, de randapparatuur of –software waarin het product werdgeïmplementeerd door of op instructie van de klant. Voor directe schade enslechts ingeval herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van EasySoftware bvba in alle omstandigheden beperkt zijn tot het factuurbedrag van deschadeveroorzakende producten.

9. Met betrekking tot de door Easy Software bvba geleverde producten en in hetbijzonder met betrekking tot de software, wordt noch uitdrukkelijk, nochstilzwijgend, de kwaliteit, prestatie of geschiktheid voor enig doel gegarandeerd.Easy Software bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekteprogrammatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeldof bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur dooropdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

10. Easy Software bvba zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv.oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem,overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekteof ongeval onder het personeel van Easy Software bvba, of bedrijfsstoornis oftekortkoming vanwege de leveranciers van Easy Software bvba, steeds het rechthebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatieduurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomstvan rechtswege te ontbinden, zonder dat Easy Software bvba in één van beidegevallen tot schadevergoeding gehouden is.

11. Easy Software bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst vanrechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden tebeschouwen in geval van ontbinding, vereffening of faillissement van de klant, ofindien de klant zijn activiteiten staakt of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, of inieder ander geval waarin blijkt dat het krediet van de klant wankelt.

12. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn om de overeenkomst met EasySoftware bvba of de daaruit voortvloeiende rechten en plichten over te dragen aaneen derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Softwarebvba.

13. Elke betwisting aangaande het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of deuitvoering van de overeenkomsten tussen Easy Software bvba en de klant wordenbeheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend derechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt bevoegd.

14. Verantwoordelijkheid voor internet- en telefoonkosten : Met betrekking tot defax, Internet en telecommunicatieapparatuur en software die door Easy Softwarebvba bij haar klanten geplaatst wordt, is de klant volledig verantwoordelijk voor alletelefoon- en Internetkosten die voortvloeien uit zowel het manuele of automatischegebruik van de apparatuur en software. De klant zal onder geen enkelevoorwaarde verhaal kunnen uitoefenen t.o.v. Easy Software bvba indien detelefoon- en/of Internetkosten volgens hem te hoog zouden oplopen.

15. Indien een van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zou blijken, danblijven overige voorwaarden wel van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaardezal dan door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichtstbenaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.